AVG & Algemene Voorwaarden

PRIVACY persoons gegevens: SportLounge Nederland
 


SportLounge Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. SportLounge Nederland houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in dit Privacy policy;
-   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.
 
Als SportLounge Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kunt u een e-mail sturen naar: bussum@sportloungenederland.nl
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens van leden worden door SportLounge Nederland verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinden;
-        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
-        Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-        De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SportLounge Nederland de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        Voornaam en achternaam;
-        Adresgegevens;
-        Geslacht;
-        Geboortedatum
-        Telefoonnummer;
-        E-mailadres;
-        Betalingsgegevens;
-        Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
-        Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
-        Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.
 
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet
langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw
lidmaatschap. 
 
Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
SportLounge Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de
dienstverlening:
-        gegevens over gezondheid
-        gegevens over gewicht
-        gegevens over trainingsdoelen
-        gegevens m.b.t. persoonlijke oefenplannen
SportLounge Nederland gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens
en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen
SportLounge Nederland verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van
hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 6
maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.  
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-        Het verzorgen van de internetomgeving;
-        Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons
hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door
de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
SportLounge Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van
de wet is vereist.
 
Beveiliging
SportLounge Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van SportLounge Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de

beveiliging van door SportLounge Nederland verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met SportLounge Nederland Hoofdkantoor e-mail:
bussum@sportloungenederland.nl
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
SportLounge Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van
cookies.
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te
trekken.
 
Klachten of vragen
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen
heeft neem dan contact met ons op!
 
Wijzigingen
SportLounge Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit
privacy policy te allen tijde te wijzigen.

 

Algemene voorwaarden

1. Begrippen
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde
algemene voorwaarden van Sportlounge Nederland kvknr: 60614951 verder te
noemen De SportLounge, welke zijn gepubliceerd op de website van De
Sportlounge www.sportloungenederland.nl. Deze Algemene Voorwaarden gelden
voor alle studio's.
De Sportlounge-lid: degene die lid is bij De Sportlounge.
Infrarood SportCabine: een cabine die wordt verwarmd middels infraroodlampen
tot ongeveer 39 graden waarin oefeningen kunnen worden gedaan met
weerstanden.
Cabineles: een individuele, personal training of groepsles in de infrarood
SportCabine.
Website: de website van De Sportlounge; www.sportloungenederland.nl
2. Algemeen
Ieder De Sportlounge-lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene
Voorwaarden van De Sportlounge. Indien sprake is van een overeenkomst tussen
De Sportlounge en een De Sportlounge-lid is dit algemeen reglement daarvan
een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijking bij
bedrijfscontracten is mogelijk.
De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
De Sportlounge behoudt zich het recht voor de openingstijden en tarieven te
wijzigen.
De Sportlounge behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het
abonnementssysteem of van de faciliteiten van De Sportlounge.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden
uitsluitend voor administratieve doeleinden van De Sportlounge gebruikt. Deze
gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking
gesteld.
De minimale leeftijd om lid te worden bij De Sportlounge is 15 jaar. Voor de
leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier mede
ondertekenen. 
3. Plichten en verantwoordelijkheden De Sportlounge
Het verzorgen van de lessen gedurende de overeengekomen periode.

Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers.
4. Eigen risico en aansprakelijkheid
Het De Sportlounge-lid traint op eigen risico.
De Sportlounge is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen
van het De Sportlounge-lid of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van
lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht
overkomen.
Ter beveiliging van uw eigendommen dient gebruik te worden gemaakt van de
lockers. Het gebruik hiervan is op eigen risico. De Sportlounge aanvaart geen
aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker ontvreemd zijn.
Het is verboden een lockersleutel mee naar huis te nemen.
Na de training dient de locker leeg achtergelaten te worden en de sleutel in de
locker te laten. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand
bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door haar aan de
eigendommen van De Sportlounge aangerichte schade.
5. Abonnement en betaling
Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven,
zullen de maandelijkse betalingen elke keer in de eerste week van de maand
automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement worden de
lessen tot de eerste incasso plaatsvindt direct betaald, alsmede 1 maand borg
welke aan het eind van de abonnementsperiode verrekend wordt.
De Sportlounge hanteert een eenmalige bedrag a € 25,-- inschrijfgeld.
Strippenkaarten worden direct bij afname betaald en zijn niet overdraagbaar aan
derden.
Het De Sportlounge-lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van
het
abonnementsgeld en andere bedragen.
Indien het abonnementsgeld/of enig andere verschuldigd bedrag niet kan worden
geïncasseerd, stuurt De Sportlounge een betalingsherinnering. Wanneer er na
deze
herinnering geen betaling volgt, stuurt De Sportlounge na 1 maand de tweede en
tevens
laatste betalingsherinnering. De Sportlounge berekent voor de tweede
herinnering € 15,-

administratiekosten.
Indien na de tweede en tevens laatste herinnering het openstaande bedrag niet
binnen
14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van De Sportlounge,
dan zal
De Sportlounge de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De
kosten
hieraan verbonden (w.o. 15% buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor de
rekening van
het lid.
Wanneer De Sportlounge haar vorderingen uit handen geeft, wordt het
abonnement
van het betreffende De Sportlounge-lid beëindigd met inachtneming van de voor
haar
geldende opzegtermijn zoals in artikel 6 omschreven. Het abonnementsgeld voor
deze
resterende abonnementstermijn is dan ineens opeisbaar. Gedurende deze
resterende
termijn heeft het De Sportlounge-lid toegang tot de faciliteiten van De
Sportlounge.
Afwezigheid van het De Sportlounge-lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het
lid
niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het
abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van
het
inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
De Sportlounge behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks in januari te indexeren.
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten
worden
ontleend.
Bij her-inschrijving dient, indien van toepassing, opnieuw het inschrijfgeld en 1
maand
borg te worden betaald.
6. Looptijd en uitschrijving

Het De Sportlounge abonnement wordt aangegaan voor de op het
inschrijfformulier
vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch
verlengd in een
maandelijks opzegbaar abonnement.
Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk
moment
worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Opzegging kan
alleen schriftelijk per mail naar bussum@sportloungenederland.nl. en dient
ingediend te
worden voor het begin van elke kalendermaand.
Het abonnement mag tussentijds gewijzigd worden, wijzigingen door te geven
voor het
eind van elke kalendermaand.  De oorspronkelijke inschrijfdatum blijft behouden
bij een mutatie.
Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs het abonnement eindigen voor het
verstrijken
van de minimale looptijd. Dit is alleen mogelijk wanneer geen van de studio’s
binnen een
straal van 10 km is van het nieuwe adres.
Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis
van een
medische verklaring een abonnement tijdelijk worden stopgezet. De incasso’s
lopen in
deze periode niet door. Het lopende contract wordt verlengd met de maanden
waarin het
abonnement bevroren is.
Een abonnement kan tussentijds worden beëindigd op basis van een medische
verklaring.
De strippenkaart van 10 sessies is 3 maanden geldig en wordt niet automatisch
verlengd.
De strippenkaart van 20 sessies is 6 maanden geldig en wordt niet automatisch
verlengd.

Lessen die niet zijn genoten in deze periode van 3 of 6 maanden komen
automatisch te
vervallen.

7. Overdragen abonnement
Het overdragen van een abonnement is uitsluitend mogelijk bij landurige ziekte
met een
doktersverklaring. De contractant blijft abonnementshouder en draagt zorg voor
de
betaling middels de automatisch incasso.
8. Kleding, schoenen en handdoek
Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
Schoenen, jassen en sporttassen worden in de kleedkamer achtergelaten
9. Roken
De De Sportlounge-vestigingen zijn rookvrije vestigingen.
10. Feestdagen en vakantieperiode
Sportlounge behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en tijdens de
vakantieperiode in de regio de openingstijden aan te passen.
11. Kinderen en huisdieren
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot De Sportlounge, met
uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders en bij voorkeur
alleen in noodsituaties.
De kinderen kunnen aan de leestafel gaan zitten, maar mogen niet naast of in de
cabine
zitten. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen,
ontstaan door
(ongeoorloofde) toegang tot de studio is voor eigen risico.
Huisdieren zijn bij De Sportlounge verboden.
12. Warmtecabines

Voor het gebruik van een Infrarood SportCabine wordt een afspraak gemaakt.
De Warmtecabine wordt gereserveerd voor 30 minuten en wordt gereserveerd
op
Ieder half - en heel uur. Indien De Sportlounge-lid te laat met haar training start,
zullen
bovenstaande eindtijden gelden. Een De Sportlounge-lid kan hierop worden
geattendeerd door onze medewerkers.
14.  Abonnement & lessen
Bij ieder abonnement staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt
van de
cabinelessen.
15. Afspraken, afzeggen en verzetten
Bij De Sportlounge sport je op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan
online
via de website, telefonisch of in de studio.
Als een les korter dan 12 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze les.
De Sportlounge wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er drie keer (of
vaker)
binnen twee weken te laat geannuleerd, dan kan De Sportlounge de maatregel
toepassen dat repeterende afspraken uit de agenda worden verwijderd.
Afspraken inplannen kan dan online, via de website, telefonisch en in de studio.
16. Zwangerschap
Waneer je, je tijdens de zwangerschap lichamelijk goed voelt kan je een training
in de
SportCabine blijven uitvoeren zo lang dit mogelijk is. De Sportlounge heeft
speciale
bewegings- en voedingsprogramma’s voor vrouwen die zwanger zijn. We
adviseren je
om vooraf even contact op te nemen met je huisarts en/of met je
verloskundige/gynaecoloog, om te zien of ook zij geen bezwaren hebben.
De SportCabine wordt aangepast naar 30 graden als je zwanger bent. Indien
gewenst
kan deze ook uitgezet worden.

Bij zwangerschap kan een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s
lopen in
deze periode niet door.

Contact

SportLounge Nederland (hoofdkantoor)
Huizerweg 54
1402 AD Bussum


Luister nu naar het succesverhaal van Jose!

Luister nu naar het succesverhaal van Jose!

Geplaatst op: 2019-02-25

Bij De SportLounge ben jij verzekerd van alle persoonlijke begeleiding en aandacht die jij nodig hebt om jouw doelstelling te halen. Luister nu naar het succesverhaal van Jose en zie wat de SportLounge haar h...

Lees meer Meer nieuws
Tips & Tricks

Tips & Tricks

Geplaatst op: 2019-01-31

Mijn grootste doel in het leven is om gezond en vitaal te blijven. Ik doe alles wat ik zelf in de hand heb om dit te bereiken! Ik leef nu! Ik haal nu het beste uit mijn leven! IK wacht nooit tot betere omstandi...

Lees meer Meer nieuws
 • Ik heb de Sportlounge al bij diverse mensen aanbevolen zeker omdat ze mij vragen waarom ik er zo goed uit zie.

  Jose de Kwant
 • Dankjewel dames van de Sportlounge. Dankzij jullie en mijn eigen inzet ben ik zelfs onder mijn streefgewicht

  Sonja Dienaar
 • SportLounge Hilversum een fijne kleinschalige sportschool!

  Angelique Hulselmans
 • Toen ik bij Sportlounge binnen kwam kon ik echt helemaal niks. Mijn spieren zijn veel sterker geworden.

  Lidia van den Brom
 • Dankzij de FitnessCabin bij SportLounge Hilversum zit ik heerlijk in mijn vel en sport ik consequent twee/drie keer in de week

  Michelle van Mer
Jose de Kwant Sonja Dienaar Angelique Hulselmans Lidia van den Brom Michelle van Mer